轻松生活 快乐考试!

快乐考试网

当前位置: 主页 > 普通话考试 > 机考真题 >

国家普通话水平测试考试题9号试卷 全文拼音标注

时间:2017-04-16 09:43来源:未知 作者:admin 点击:
国家普通话水平测试题( 9 ) 一、读单音节字词( 100 个音节,共 10 分,限时 3.5 分钟) 亏 ( kuī ) 阅 ( yuè ) 典 ( diǎn ) 儿 ( ér ) 馨 ( xīn ) 寡 ( guǎ ) 裙 ( qún ) 黑 ( hēi ) 藤 ( téng ) 佩 ( pèi ) 陵 ( líng ) 字 ( zì ) 层 ( cén

国家普通话水平测试题(9

一、读单音节字词(100个音节,共10分,限时3.5分钟)

(kuī)

(yuè)

(diǎn)

(ér)

(xīn)

(guǎ)

(qún)

(hēi)

(téng)

(pèi)

(líng)

()

(céng)

()

(máng)

(ruǎn)

(kōu)

()

(qiú)

()

(xǐng)

(còu)

(chú)

()

(fáng)

()

(niǔ)

(máo)

(jùn)

(tóu)

(xiàng)

(tuō)

()

(biāo)

(gào)

(lún)

(dài)

(bǐng)

(ruì)

(shuǎ)

(huán)

(shāi)

(pěng)

(suì)

()

(qiāng)

(xuǎn)

(nóng)

()

()

(chī)

(jiǎ)

()

(yíng)

(fèi)

()

()

()

(jiǎn)

(huái)

(mǒu)

(zōng)

(wéi)

(shuǎng)

(piē)

(wàng)

(sēng)

(lín)

(jiǒng)

(shuāi)

(dào)

(bēi)

(jué)

(zhàng)

()

(zhài)

()

(dàn)

()

(yán)

(wèn)

()

(diào)

(quǎn)

(nào)

(miáo)

(zhěn)

(liè)

(rǎn)

(chè)

(kěn)

(táng)

(zhān)

(ái)

(qià)

(ān)

(bèn)

(xiōng)

(zhǔn)

(guāng)

二、读多音节词语(100个音节,共20分,限时2.5分钟)

(kuài)()

(diū)(rén)

(xiǎo)(wèng)(ér)

(hán)(liàng)

(cūn)(zhuāng)

(kāi)(huā)

(dēng)(pào)(ér)

(hóng)(niáng)

()()

(huāng)(miù)

(ér)(qiě)

(dìng)(é)

(guān)(shǎng)

()(fēn)

(qīn)(lüè)

(juān)(shuì)

(shōu)(suō)

(guǐ)(liǎn)

()(shì)

(guǎi)(wān)(ér)

(nèi)(róng)

(ruò)(gàn)

(bào)()

(yuán)(cái)(liào)

(chuàng)(bàn)

(zhuā)(jǐn)

(shèng)()

(yùn)(yòng)

(měi)(jǐng)

(miàn)()

()()

()()(pǐn)

()(xué)

()(zhí)

()(chéng)

(bàng)(chuí)

(shān)(fēng)

(zuì)(niè)

()()

()(qióng)

()(tīng)

(tōng)(xùn)

()(ǒu)

(kūn)(chóng)

(tiān)(xià)

(zuò)(huó)(ér)

(kuà)()

(jiù)(suàn)

(gòu)(zào)

三、朗读短文(400个音节,共30分,限时4分钟)  作品4

(zài)()(ruì)()(suì)(de)(shí)(hòu)(yǒu)()(tiān)()(xiǎng)()(kàn)(diàn)(yǐng)(yīn)(wèi)(méi)(yǒu)(qián)()(xiǎng)(shì)(xiàng)(ba)()(yào)(qián)(hái)(shì)()()(zhèng)(qián)(zuì)(hòu)()(xuǎn)()(le)(hòu)(zhě)()()()(diào)(zhì)(le)()(zhǒng)()(shuǐ)(xiàng)(guò)()(de)(háng)(rén)(chū)(shòu)()()(shí)(zhèng)(shì)(hán)(lěng)(de)(dōng)(tiān)(méi)(yǒu)(rén)(mǎi)(zhī)(yǒu)(liǎng)()(rén)()(wài)——()(de)(ba)(ba)()()()

()(ǒu)(rán)(yǒu)()()()(fēi)(cháng)(chéng)(gōng)(de)(shāng)(rén)(tán)(huà)(de)()(huì)(dāng)()(duì)(shāng)(rén)(jiǎng)(shù)(le)()()(de)()(chǎn)(shǐ)(hòu)(shāng)(rén)(gěi)(le)()(liǎng)()(zhòng)(yào)(de)(jiàn)()()(shì)(cháng)(shì)(wèi)(bié)(rén)(jiě)(jué)()()(nán)()(èr)(shì)()(jīng)()()(zhōng)(zài)()(zhī)(dào)(de)()(huì)(de)()()(yōng)(yǒu)(de)(dōng)西()(shàng)

(zhè)(liǎng)()(jiàn)()(hěn)(guān)(jiàn)(yīn)(wèi)(duì)()()()()(suì)(de)(hái)()(ér)(yán)()()(huì)(zuò)(de)(shì)(qíng)(hěn)(duō)()(shì)()穿(chuān)(guò)()(jiē)(xiǎo)(xiàng)()(tíng)()()(kǎo)(rén)(mén)(huì)(yǒu)(shén)(me)(nán)()()(yòu)()()()(yòng)(zhè)()()(huì)

()(tiān)(chī)(zǎo)(fàn)(shí)()(qīn)(ràng)()(ruì)()()(bào)(zhǐ)(měi)(guó)(de)(sòng)(bào)(yuán)(zǒng)(shì)()(bào)(zhǐ)(cóng)(huā)(yuán)()()(de)()()()(zhì)(de)(guǎn)()()(sāi)(jìn)(lái)(jiǎ)()()(xiǎng)穿(chuān)(zhe)(shuì)()(shū)(shū)()()()(chī)(zǎo)(fàn)()(kàn)(bào)(zhǐ)(jiù)()()()(kāi)(wēn)(nuǎn)(de)(fáng)(jiān)(mào)(zhe)(hán)(fēng)(dào)(huā)(yuán)()()(suī)(rán)()(duǎn)(dàn)(shí)(fēn)()(fán)

(dāng)()(ruì)(wèi)()(qīn)()(bào)(zhǐ)(de)(shí)(hòu)()()(zhǔ)()(dàn)(shēng)(le)(dāng)(tiān)()(jiù)(àn)(xiǎng)(lín)()(de)(mén)(líng)(duì)()(mén)(shuō)(měi)()(yuè)(zhī)()()(gěi)()()(měi)(yuán)()(jiù)(měi)(tiān)(zǎo)(shàng)()(bào)(zhǐ)(sāi)(dào)()(mén)(de)(fáng)(mén)()(xià)()(duō)(shù)(rén)(dōu)(tóng)()(le)(hěn)(kuài)()(yǒu)(le)()(shí)(duō)()()()。……

四、命题说话(请在下列话题中任选一个,共40分,限时3分钟)

1.     谈谈社会公德(或职业道德)    

2. 我喜欢的明星(或其他知名人士)


(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
普通话测试机考真题试卷
1号卷 2号卷 3号卷 4号卷 5号卷 6号卷 7号卷 8号卷 9号卷 10号卷
11号卷 12号卷 13号卷 14号卷 15号卷 16号卷 17号卷 18号卷 19号卷 20号卷
21号卷 22号卷 23号卷 24号卷 25号卷 26号卷 27号卷 28号卷 29号卷 30号卷
31号卷 32号卷 33号卷 34号卷 35号卷 36号卷 37号卷 38号卷 39号卷 40号卷
41号卷 42号卷 43号卷 44号卷 45号卷 46号卷 47号卷 48号卷 49号卷 50号卷

------分隔线----------------------------
无法在这个位置找到: ajaxfeedback.htm
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助